info@fotoservisas.lt
+370 614 99604 I-V 9:00 - 18:00

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB FotoServisas, kaip ji apibrėžta Bendrojoje paslaugų sutartyje, t.y. UAB FotoServisas, jos filialai ir atstovybės, bei kiti juridiniai asmenys, kuriuos UAB FotoServisas, pasitelkia teikdama paslaugas ir kurie yra įgalioti veikti „FotoServisas“ vardu. UAB FotoServisas kontaktiniai duomenys skelbiami www.fotoservisas.lt UAB FotoServisas paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: dpo@fotoservisas.lt.

2. UAB FotoServisas surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais. Visi UAB FotoServisas darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

3. Asmens duomenų tvarkymui UAB FotoServisas gali pasitelkti duomenų tvarkytojus ir (ar) savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie UAB FotoServisas vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tokiais atvejais UAB FotoServisas imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi UAB FotoServisas nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Taip pat UAB FotoServisas užtikrins, kad minėti asmenys bus saistomi konfidencialumo įsipareigojimų ir negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

4. Ši Privatumo politika yra Bendrosios paslaugų sutarties Priedas, kuris įsigalioja kartu su Bendrąja mokėjimo paslaugų sutartimi, jums užsiregistravus sistemoje. Šioje Privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės jūsų asmens duomenų, kitos su jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai jums naudojantis UAB FotoServisas, kaip paslaugų teikėjo paslaugomis. Todėl rekomenduojama išsamiai išanalizuoti šios Privatumo politikos nuostatas prieš pradedant naudotis UAB FotoServisas paslaugomis.

5. UAB FotoServisas gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

6. Jūs galite lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norite pateikti užsakymą UAB FotoServisas sistemoje ir (ar) naudotis kitomis UAB FotoServisas siūlomomis paslaugomis, UAB FotoServisas prašys jūsų pateikti sistemoje nurodytus asmens duomenis.

7. Lankydamasis šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, ją supratote ir su ja sutinkate. UAB FotoServisas pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasi šiame tinklalapyje, turite pareigą kaskart įsitikinti, jog esate susipažinęs(-usi) su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma jūsų apsilankymo šiame tinklalapyje momentu.

Duomenų tvarkymo tikslai, teikėjai, terminai, gavėjai

8. Pagrindinis tikslas, dėl kurio UAB FotoServisas renka jūsų asmens duomenis, yra UAB FotoServisas paslaugų teikimas klientams, užsakantiems fotopaslaugas ar prekes. Todėl atsižvelgiant į tai, jūs turite pateikti teisingą ir išsamią informaciją. Toliau UAB FotoServisas detalizuoja konkrečius tikslus ir duomenis, kurių siekiant jie renkami.

9. TIKSLAS: Kliento duomenys renkami, paslaugų teikimui (fotopaslaugų užsakymas, pristatymo paslaugos).

9.1. Asmens duomenys tvarkomi šiuo tikslu vykdant teisės aktų reikalavimus, susijusius su:

9.1.2. sutarčių su klientu sudarymu ir vykdymu ar siekiant imtis veiksmų kliento prašymu;

9.1.3. lėšų pervedimų vykdymu ir būtinos pagal teisės aktus informacijos perdavimu kartu su mokėjimo pervedimu;

9.1.4. nuolatine ir periodine stebėsena;

9.1.5. kliento duomenų atnaujinimu, siekiant užtikrinti jų teisingumą;

9.1.6.užtikrinti tinkamą rizikos ir organizacijos valdymą.

9.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, nuotrauka, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo sąskaitos numeris, IP adresas.

9.3. Duomenų saugojimo terminas: 10(dešimt) metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos.

9.3.1. Neatsiimti pagaminti užsakymai saugomi šešis mėnesius, vėliau yra sunaikinami.

9.4. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto, duomenys iš finansų įstaigų ar jų padalinių, VĮ Registrų centro,

9.5. Duomenų gavėjų grupės: priežiūros institucijos, Valstybinė mokesčių inspekcija, UAB FotoServisas mokėjimo paslaugų tarpininkai (jei operacija, atliekama, naudojantis jų paslaugomis), mokėjimo pervedimo lėšų gavėjai, gaunantys informaciją mokėjimo išrašuose kartu su mokėjimo pervedimo lėšomis, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovės, advokatai, antstoliai, auditoriai, kiti teisėtą interesą turintys subjektai, kiti subjektai pagal sutartį su UAB FotoServisas, tik tuo atveju, jei jūs pats davėte tam atskirą sutikimą.

10. TIKSLAS: Santykių su klientais palaikymas ir administravimas, ginčų prevencija ir įrodymų surinkimas (telefoninių pokalbių įrašymas), dalykinių santykių korespondencija su klientu.

10.1. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant:

10.1.1. apsaugoti kliento ir (arba) UAB FotoServisas interesus;

10.1.2. vykdyti ginčų prevenciją, pateikti dalykinės komunikacijos su klientu įrodymus (pokalbių įrašymas, korespondencija);

10.1.3. vykdyti UAB FotoServisas teikiamų paslaugų kokybės tikrinimą ir užtikrinimą;

10.1.4. kai tai būtina vykdant sutartį, siekiant imtis veiksmų kliento prašymu ar vykdant teisinę pareigą.

10.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, mokėjimo sąskaitos išrašai, telefoninių pokalbių įrašai, korespondencijos su klientu įrašai.

10.3. Duomenų saugojimo terminas: 2 (du) metai nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos. Saugojimo terminai gali būti papildomai pratęsti ne ilgiau kaip 2 (dviems) metams, kai yra motyvuotas kompetentingos institucijos nurodymas.

10.4. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto.

10.5. Duomenų gavėjai: priežiūros institucijos, įmonės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, advokatai, antstoliai, teismai, ikiteisminio tyrimo institucijos, įsiskolinimų valdymo ir išieškojimo bendrovės, kiti teisėtą interesą turinys subjektai, kiti subjektai pagal sutartį su UAB FotoServisas, tik tuo atveju, jei jūs pats davėte tam atskirą sutikimą.

10.6. Duomenys nėra teikiami į trečiąsias šalis.

11. TIKSLAS: UAB FotoServisas ir kliento interesų apsauga ir gynimas (vaizdo stebėjimas UAB FotoServisas patalpose).

11.1. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant užtikrinti UAB FotoServisas ir (arba) kliento saugumą, ginti kliento ir (arba) jo atstovo gyvybę ir sveikatą bei kitas UAB FotoServisas ir kliento teises (vaizdo stebėjimas UAB FotoServisas patalpose ir įrašymas), siekiant teisėto intereso apsaugoti UAB FotoServisas klientus, darbuotojus, lankytojus bei jų ir UAB FotoServisas turtą.

11.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vaizdo įrašo duomenys UAB FotoServisas valdomose patalpose.

11.3. Prieš įeidami į UAB FotoServisas patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, Jūs esate informuojami specialiais žymenimis apie vaizdo stebėjimą.

11.4. Duomenų saugojimo terminas: 1 (vieneri) metai.

11.5. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto, kuris apsilanko vaizdo kameromis stebimose UAB FotoServisas patalpose ir patenka į vaizdo stebėjimo lauką, iš vaizdo kameros.

11.6. Duomenų gavėjai: teismai, ikiteisminio tyrimo institucijos, advokatai (tik pasikėsinimo atveju).

12. Kliento informavimas apie paslaugas. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant pranešti klientui apie UAB FotoServisas teikiamas paslaugas, jų kainas, specifiką, su klientu sudarytų sutarčių ir pan. pasikeitimus, UAB FotoServisas sisteminių ir kitų su teikiamomis paslaugomis susijusių pranešimų siuntimui.

12.1. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

12.2. Asmens duomenų subjektas patvirtina, kad jis supranta, jog tokie informavimo pranešimai yra būtini vykdant su klientu sudarytą Bendrąją paslaugų sutartį ir (ar) jos priedus, ir jie nėra laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.

12.3. Duomenų saugojimo terminas: 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po dalykinių santykių su klientu pabaigos.

12.4. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto.

12.5. Duomenų gavėjai: kurjerio tarnybos.

13. Tiesioginė rinkodara. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant pateikti klientui pasiūlymus apie UAB FotoServisas teikiamas paslaugas.

13.1. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

13.2. Šiuo dokumentu jūs patvirtinate, kad esate informuotas (-a) apie tai, jog aukščiau nurodyti jūsų duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu bei tai, kad turite teisę nesutikti ir atsisakyti savo asmens duomenų naudojimo tokiu tikslu bet kuriuo metu, raštu informuodamas UAB FotoServisas apie nesutikimą ar atsisakymą el. paštu info@fotoservisas.lt. Pranešime privalo būti nurodytas asmens duomenų subjekto vardas, pavardė ir el. pašto adresas.

13.3. Duomenų saugojimo terminas: 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po dalykinių santykių su klientu pabaigos arba iki kliento nesutikimo tvarkyti duomenis šiuo tikslu pareiškimo dienos.

13.4. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto.

13.5. Duomenų gavėjai: duomenys šiuo tikslu gali būti perduodami paieškos ar socialinių tinklų sistemoms (galimybė atsisakyti duomenų tvarkymo užtikrinama šių sistemų tinklapiuose). Kitiems asmenims duomenys neteikiami.

14. Visi pirmiau nurodytais tikslais surinkti jūsų asmens duomenys, išskyrus vardą, pavardę, asmens kodą, asmens tapatybės dokumento numerį ir tikslų gyvenamosios vietos adresą, gali būti tvarkomi statistinės analizės tikslais. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi taip, kad juos įtraukus į statistinės analizės apimtį nebūtų galima identifikuoti konkrečių duomenų subjektų tapatybės. Jūsų asmens duomenų rinkimas statistinės analizės tikslais yra grindžiamas teisėtais interesais analizuoti, tobulinti ir plėtoti vykdomą veiklą. Esu informuota (-s), kad turiu teisę nesutikti ir atsisakyti mano asmens duomenų tvarkymo tokiu tikslu bet kuriuo metu ir bet kokia forma, informuodamas apie nesutikimą ar atsisakymą UAB FotoServisas. Tačiau UAB FotoServisas gali toliau tvarkyti duomenis statistikos tikslais, jeigu įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

15. Šioje Politikoje nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys nėra tvarkomi jokiais su šiais teisėtais tikslais ar teisės aktų reikalavimais nesuderinamu būdu.

16. Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro asmens duomenis, be jūsų sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais (pvz. kartu su jūsų vykdomu mokėjimo pervedimu perduodama būtina informacija).

17. Sutinku, kad aukščiau minėti mano duomenys būtų teikiami ir gaunami per UAB FotoServisas ar jo paskirto įgalioto atstovo naudojamą programinį įrankį bei kitomis priemonėmis, kitus trečiuosius asmenis, su kuriais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka UAB FotoServisas yra sudaręs asmens duomenų tvarkymo sutartis.

Profiliavimas

18. UAB FotoServisas vykdomas profiliavimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu automatiniu būdu siekiant teisės aktų nustatytų tikslų, susijusių su rizikos valdymu ir nuolatine bei periodine užsakymų stebėsena, toks vykdomas profiliavimas grindžiamas UAB FotoServisas teisėtais interesais, teisinės pareigos vykdymu, sutarties vykdymu.

Slapukų politika

19. Šiame tinklalapyje UAB FotoServisas gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens naudojamo interneto tinklo naršyklę ir saugomos Kliento įrenginyje. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami asmens įrenginyje identifikavimui, jie yra skirti svetainės funkcionalumui ir naudojimui pagerinti, taip pat analizės tikslais, palengvina asmens prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos.

20. Kaip ir daugelis tinklalapių valdytojų UAB FotoServisas stebi šio tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklalapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti UAB FotoServisas teikiamas paslaugas.

21. Tinklalapyje besilankantis asmuo toliau naršydamas šioje svetainėje ir nekeisdamas esamų nustatymų sutinka, kad būtų naudojami slapukai.

22. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau asmuo gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.

23. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau:

Slapuko pavadinimas

Galiojimo laikas

Tikslas

PHPSESSID

Kol aktyvi „web“ sesija

Veikimui

user_token

Kol aktyvi „web“ sesija arba kol naudotojas neatsijungs nuo sistemos

Veikimui

cart-amount

Kol aktyvi „web“ sesija arba kol naudotojas neatsijungs nuo sistemos

Naudotojo sąsajos gerinimui

cart-items

Kol aktyvi „web“ sesija arba kol naudotojas neatsijungs nuo sistemos

Naudotojo sąsajos gerinimui

acceptCookies

60 dienų

Nustatyti, ar sutinkate naudotis slapukais

ref

7 dienos

Statistikai

_pk_id.*

1 metai

Statistikai

_pk_ses.*

Kol aktyvi „web“ sesija

Statistikai

_dc_gtm_UA-*

Kol aktyvi „web“ sesija

Statistikai

_ga

2 metai

Statistikai

_gid

24 valandos

Statistikai

_gat

10 minučių

Statistikai

Jūsų teisė susipažinti su asmens duomenimis, ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą

24. Jūs turite šias teises:

24.1. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS: gauti informaciją apie tai, ar UAB FotoServisas tvarko jūsų asmens duomenis, ir jei taip, susipažinti UAB FotoServisas tvarkomais jūsų asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami; gauti iš UAB FotoServisas savo asmens duomenų kopiją galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. UAB FotoServisas, gavus Jūsų prašymą raštu, per teisės aktų nustatytą terminą pateiks raštu prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų. Plačiau apie teisę susipažinti su duomenimis ir jos procedūrą galite rasti čia;

24.2. TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS: jei UAB FotoServisas tvarkomi jūsų duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreiptis į UAB FotoServisas raštu ir reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis ar papildyti neišsamius savo asmens duomenis, pateikdamas prašymą.

24.3. TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM: prašyti nutraukti duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi asmens sutikimu, asmeniui atšaukus šį sutikimą, arba kuomet asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės. Rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti UAB FotoServisas asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, UAB FotoServisas išnagrinėjusi prašymą, nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Atkreiptinas dėmesys, jog teisė reikalauti nedelsiant ištrinti jūsų asmens duomenis gali būti ribojama ar negalima dėl UAB FotoServisas kaip paslaugų teikėjo teisės aktais nustatytos prievolės saugoti duomenis apie kliento, mokėjimo operacijas, sudarytas sutartį ir kt. teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

24.4. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ: reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Duomenų subjektą, kurio duomenų tvarkymas buvo apribotas, duomenų valdytojas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.

24.5. TEISĖ NESUTIKTI: teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

24.6. dėl savo asmens duomenų tvarkymo kreiptis su skundu į priežiūros instituciją, jei klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

24.7. dėl savo teisių įgyvendinimo kreiptis į asmens duomenų valdytoją ir (ar) duomenų apsaugos pareigūną.

24.8. kitas teisės aktų nustatytas teises.

25. Prašymą dėl susipažinimo, pataisymų ar nesutikimo galite siųsti elektroniniu paštu adresu: info@fotoservisas.lt. Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę bei pridėti pasirašytą prašymą.

Trečiųjų asmenų tinklalapiai

26. UAB FotoServisas nėra atsakinga už Kliento privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Klientas pasieks naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. UAB FotoServisas rekomenduoja susipažinti su kiekvieno ne UAB FotoServisas priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

Logotipų naudojimas

27. Klientas, besinaudojantis UAB FotoServisas paslaugomis verslo ir profesinių interesų tenkinimui, sutinka, kad jo pavadinimas ir (ar) logotipas gali būti naudojamas UAB FotoServisas tiesioginės rinkodaros tikslais (pavyzdžiui UAB FotoServisas nurodant, kad Klientas naudojasi UAB FotoServisas teikiamomis paslaugomis).

Informacijos saugumo užtikrinimas

28. UAB FotoServisas tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Kliento ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, ar atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo UAB FotoServisas naudoja tinkamas teisines, administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

Baigiamosios nuostatos

29. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose.

30. Šiose Privatumo politikos nuostatose sąvoka „šis tinklapis“ yra nuoroda į www.fotoservisas.lt